Όροι Συμμετοχής – Διαδικασία Αποστολής

Όροι συμμετοχής

 • Ο/Η δημιουργός, εγγυάται το πρωτότυπο του έργου του/της και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη έναντι τρίτων ως προς την πρωτοτυπία του.
 • Ο/Η κάθε δημιουργός μπορεί να συμμετέχει στη δράση μόνο με ένα έργο (ποίημα ή σκίτσο). Δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει δικό του έργο.
 • Κάθε ποίημα αποστέλλεται στους διοργανωτές σε αρχείο word ή open office.
 • Κάθε σκίτσο είναι δημιουργημένο σε λευκό χαρτί Α4, με τη χρήση αποκλειστικά μαύρου μολυβιού. Φωτογραφίζεται και αποστέλλεται στους διοργανωτές σε αρχείο jpeg (75 dpi, up to 1000 pixels).
 • Σε περιπτώσεις ισοψηφίας, τα βραβεία μοιράζονται ισομερώς.
 • To έργο χορηγείται με άδεια διάθεσης για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης εκ μέρους των διοργανωτών. Απαιτείται σε κάθε περίπτωση η αναφορά του ονόματος του δημιουργού. Οποιοδήποτε παράγωγο έργο μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.

Διαδικασία αποστολής

 • Αποστέλλετε το έργο σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

thekissventure2020@gmail.com.

 • Ο τίτλος του αρχείου που επισυνάπτετε είναι ίδιος με τον τίτλο του e-mail σας και είναι της μορφής επώνυμο_όνομα_τίτλος_έργου με λατινικούς χαρακτήρες. Παράδειγμα: zafeiropoulou_maria_kokkino_fili. Προαιρετικά και αποκλειστικά για χρήση της διοργάνωσης επισημαίνετε στο e-mail τον τόπο κατοικίας σας.
 • Η διοργάνωση επιβεβαιώνει την παραλαβή του έργου και σας ενημερώνει για την κατάθεση της οικονομικής σας συμμετοχής.
 • Εντός τριών (3) ημερών και με τραπεζικά έξοδα που αναλαμβάνετε εξ’ ολοκλήρου, καταθέτετε 5 ευρώ στον παρακάτω λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας:

ΙΒΑΝ  GR9701108640000086400452255 / Δικαιούχος ELECTRA.

Συντονισμός – Επιμέλεια

Στέλλα Τενεκετζή, Δημήτρης Αγγέλης

Το Pikap Community – Art In Thessaloniki

Πρόκειται για μια προσπάθεια συγκέντρωσης και παρουσίασης της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα στην οποία εντάσσονται καλλιτέχνες οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην πόλη μας. Ανά καταχώρηση περιλαμβάνονται πληροφορίες, δείγματα δουλειάς, εξωτερικοί σύνδεσμοι και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει ο εκάστοτε καλλιτέχνης επιθυμητό να γνωστοποιηθεί, ώστε να προβληθεί και να παρουσιαστεί η προσωπική του πορεία και το έργο του.

Η ELECTRA social company

Είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που, συμπτωματικά, συστήθηκε πριν την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Σκοπός της, η οργάνωση συλλογικών δράσεων που ενισχύουν την ατομική έκφραση και τη δημιουργία.

Terms of participation

 • The creator guarantees the original of her/his work and assumes all responsibility towards third parties in terms of its originality.
 • Each creator can participate in the action with only one work (poem or sketch). She/He has no right to vote for his own work.
 • Each poem is sent to the organizers in a word or open office file.
 • Each sketch is created on white A4 paper, using exclusively black pencil. It is photographed and sent to the organizers in a jpeg file (75 dpi, up to 1000 pixels).
 • In the event of a tie, the prizes shall be divided equally.
 • The project is granted with a license for free use, reproduction, redistribution, presentation, provided that there is no intention of commercial exploitation on the part of the organizers. In each case, the name of the author is required. Any derivative can only be distributed with the same or similar license.   

Shipping process

 1. Send your work to thekissventure2020@gmail.com.
 2. The title of the file that you attach is the same as the title of your e-mail and is in the form of a surname_name_head_word with Latin characters. Example: smith_mary_red_kiss. Optionally and exclusively for the use of the event, you indicate in the e-mail the place of your residence.
 3. The organization confirms the receipt of the project and informs you about the submission of your financial participation.
 4. Within three (3) days and with bank expenses that you undertake in full, you deposit 5 euros in the following account of the National Bank of Greece:

IBAN GR9701108640000086400452255 / Beneficiary ELECTRA.

Coordination – Editing

Stella Teneketzi, Dimitris Aggelis

The Pikap Community – Art In Thessaloniki

This is an effort to gather and present artistic creation in the city of Thessaloniki. We have created a platform that includes artists who live and work in our city. Registration includes information, work samples, external links and any other information that the artist deems desirable to disclose, in order to promote and present his personal career and work.

ELECTRA social company

It is a Non-Profit Company that, incidentally, was established before the lockdown. It is located in Thessaloniki. Its purpose is to organize collective actions that enhance individual expression and creation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s